RĖMĖJAI

Skaitliukas

Turinio peržiūrėjimai : 213533

Facebook

LIETUVOS ŠVIETIMO PAGALBOS ASOCIACIJA Faceebok'e

PARTNERIAI

 

 

Home PAREIGYBINĖ VEIKLA
PAREIGYBINĖ VEIKLA

 


PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, TEISĖS AKTAI, ĮSTATYMAI  SOCIALINIO PEDAGOGO DARBE.

Siekiant profesinio tobulumo, kokybės, aukštų rezultatų turime vadovautis pareigybės pagrindiniais dokumentais. Prisiminkime klasikų frazę:
"nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės",

todėl pasistengėme pateikti visus pagrindinius įstatymus, nutarimus, aktus ir kitus dokumentus reikalingus socialinio pedagogo tiesioginiame darbe.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

ŠVIETIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS.

Pedagoginių darbuotojų tarifinio atlygio nustatymo reglamentas

Pareigybiniai dokumentai

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

 

VAIKO TEISIŲ APSAUGĄ IR PREVENCINĮ DARBĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

 • Socialinio pedagogo rengimo standartas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1872/A1-209

KITI SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ DARBĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

 • Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelis ( Žin, 2003-07-25 Nr. 74-3451)
 • Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymas (1993 m. birželio 3 d. Nr.I-172, redakcija 2001-04-18),
 • Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymas „Dėl labdaros ir paramos apskaitos“ (Žin.,2001, Nr. 29-943),
 • Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymas „Dėl paramos teikėjų ir gavėjų metinių ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų“ (2002 m.  rugsėjo 23  d. Nr. 289).
 • Lietuvos Vyriausybės nutarimas Nr. 1195 “Dėl sutrumpinto darbo laiko” (2009-06-16d. redakcija),
 • Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas 2005-12-22 Nr. X-471,
 • Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymas  Nr. V-313,
 • LR Archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001m. kovo 30d įsakymas Nr. 19 „Dėl dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 60‑2169 (2006-05-27),
 • LR teisingumo ministro 1998-08-17 įsakymas Nr. 104 (Žin., 1998., Nr. 87-2416),
 • LR Archyvo įstatymas ( Žin., 1995., Nr. 107-2389)
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2009m. sausio 19d. įsakymas Nr. ĮSAK-105 „Dėl gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos patvirtinimo“,
 • Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo strategija, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2005m. gruodžio 29d. įsakymu Nr. ĮSAK-2667,
 • Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas ( Žin., 2003., Nr. 73-3352, 2011., Nr.155-7353)

ŠVIETIMO PAGALBĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

 

NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI:

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Peržiūrėti dokumentą
 • Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija Peržiūrėti dokumentą
 • Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą
 • Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas Peržiūrėti dokumentą
 • Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija Peržiūrėti dokumentą
 • Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ Peržiūrėti dokumentą
 • Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Peržiūrėti dokumentą
 • Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Peržiūrėti dokumentą

 


Sukurta su Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.